Regulamin serwisu i zakupu szkoleń

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy reg­u­lamin (zwany dalej Reg­u­laminem) nor­muje zasady i warunki korzys­ta­nia z ser­wisu inter­ne­towego zlokali­zowanego pod adresami:

  • szkolenia.kuzniatradera.pl
  • akademiatradera.pl
  • kuznia.mykajabi.com

 (zwanych dalej Ser­wisami) oraz warunki sprzedaży.

2. Bez żad­nych zobow­iązań, każda osoba może przeglą­dać zasoby Ser­wisu, lecz z chwilą doko­na­nia jakichkol­wiek czyn­ności w tym Ser­wisie (na przykład poprzez: złoże­nie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkown­ikiem i oświad­cza, iż zapoz­nała się z niniejszym Reg­u­laminem oraz Poli­tyką Pry­wat­ności, w pełni akcep­tuje zawarte w nich postanowienia i zobow­iązuje się do ich bezwzględ­nego przestrze­ga­nia — w prze­ci­wnym przy­padku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien pow­strzy­mać się od korzys­ta­nia z usług Ser­wisu, a Admin­is­tra­tor ma prawo odmówienia takiej oso­bie świad­czenia usług i sprzedaży pro­duk­tów ofer­owanych w Serwisie.

3. Właś­ci­cielem i admin­is­tra­torem Ser­wisu jest firma: IPTK Ltd., Private Limited Company, zarejestrowana w Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 14338719, z siedzibą w Unit 4e Enterprise Court Farfield Park Manvers Rotherham, Wielka Brytania S63 5DB (zwana dalej Administratorem).

4, Do korzys­ta­nia z Ser­wisu wyma­gane są stan­dar­d­owe urządzenia wraz z opro­gramowaniem, pozwala­jące na przeglą­danie stron WWW, a także posi­adanie skrzynki pocz­towej email oraz możli­wości i umiejęt­ności komu­nikowa­nia się za pośred­nictwem poczty elektronicznej.

4. Do praw­idłowego funkcjonowa­nia Ser­wisu wyma­gane jest posi­adanie opro­gramowa­nia do przeglą­da­nia stron WWW obsługu­jącego tech­nologię plików ‘cook­ies’ — w przy­padku niedostęp­ności tej tech­nologii w opro­gramowa­niu osób korzys­ta­ją­cych z Ser­wisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Admin­is­tra­tor nie ponosi odpowiedzial­ności, zale­ca­jąc zain­stalowanie lub odblokowanie w opro­gramowa­niu możli­wości stosowa­nia tech­nologii plików ‘cook­ies’. Tech­nolo­gia plików ‘cook­ies’ polega na zapisy­wa­niu w pamięci sys­temów infor­maty­cznych (kom­put­ery) osób odwiedza­ją­cych Ser­wis plików z infor­ma­c­jami służą­cymi do per­son­al­iza­cji usług Ser­wisu dla danej osoby oraz z infor­ma­c­jami służą­cymi statystykom ruchu w Serwisie.

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU
1. Przed­miotem Ser­wisu jest dys­try­bucja pro­duk­tów i usług dostęp­nych w ser­wisie. Jest on dostar­czany do użytkown­ika dzięki pocz­cie elek­tron­icznej, w postaci nagrań wideo, ebooków, nagrań mp3 oraz w formie szkoleń inter­ne­towych, stacjonarnych, doradztwa i coachingu.

Czas dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie szkoleniowej każdorazowo może być określony w ofercie produktu na stronach sklepu.

2. Pod poję­ciem ‘ebook’ należy rozu­mieć pub­likację elek­tron­iczną w postaci pliku kom­put­erowego, będącą odpowied­nikiem pub­likacji treści dokony­wanych w trady­cyjnych for­mach (np. książka).

KORZYSTANIE Z SERWISU
Dział A. Zasady składa­nia i real­iza­cji zamówień

1. Za pośred­nictwem Ser­wisu Użytkown­icy mogą naby­wać ofer­owany pro­dukt (Transakcja).

2. Do real­iza­cji Transakcji konieczne jest złoże­nie zamówienia poprzez akty­wowanie widocznych na stronie Ser­wisu odpowied­nich opcji dostęp­nych przy ofer­cie pro­duktu i dal­sze postępowanie zgod­nie z wskazówkami podawanymi zamaw­ia­ją­cym na każdym etapie pro­ce­dury składa­nia zamówienia.

3. Warunk­iem niezbęd­nym do skutecznego złoże­nia zamówienia jest podanie niezbęd­nych danych i infor­ma­cji w Ser­wisie oraz wykony­wanie innych czyn­ności każ­do­ra­zowo dokład­nie opisanych na łamach Ser­wisu lub w kore­spon­dencji.

4. Każde zamówie­nie wery­fikowane jest w sposób zau­tomaty­zowany poprzez wysłanie wiado­mości email na adres podany przez Użytkown­ika przy składa­niu zamówienia. Otrzy­manie wiado­mości email infor­mu­jącej o pozy­ty­wnym sta­tusie przyję­cia zamówienia do real­iza­cji oznacza, iż zamówie­nie zostało złożone praw­idłowo.

5. Zamówienia real­i­zowane są po otrzy­ma­niu przez Admin­is­tra­tora należności uiszczanej dostęp­nymi w Ser­wisie kanałami płat­ności, tytułem zapłaty ceny.

6. Pod­sta­wowym sposobem dostawy zamówionego pro­duktu jest pobranie przez Użytkown­ika kole­jnych plików drogą tele­trans­misji poprzez łącze inter­ne­towe bezpośred­nio do pamięci kom­put­era przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

7. Zamaw­ia­jący nie ma prawa udostęp­niać hiperłącza do zaku­pi­onego pro­duktu innym osobom, a w przy­padku praw­idłowego pobra­nia lub udostęp­nienia innymi sposobami plików, uważa się zamówie­nie za zre­al­i­zowane. Pod­stawą do ustal­e­nia, czy pro­dukt został praw­idłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w sys­temie infor­maty­cznym Ser­wisu, że trans­misja pliku zre­al­i­zowana została pomyśl­nie, bez względu na to, kto dokonał fak­ty­cznie pobra­nia poprzez link udostęp­niony zamawiającemu.

Dział B. Prawa zaku­pi­onego pro­duktu

9. Naby­wca może użytkować zaku­pi­one pro­dukty zgod­nie z przez­nacze­niem, czyli odt­warzać w elek­tron­icznych urządzeni­ach, wprowadzać do pamięci kom­put­era lub innych właś­ci­wych urządzeń w celu zapoz­na­nia się z treś­cią utworu, bez możli­wości powiela­nia plików pro­duktu, kopi­owa­nia i wyko­rzysty­wa­nia w sposób niedoz­wolony prawem jego treści w całości lub we frag­men­tach albo zmieni­a­nia jego struk­tury elek­tron­icznej (np. for­mat pliku) lub innego mody­fikowa­nia plików (np. usuwanie zabez­pieczeń lub oznaczeń). Niedoz­wolone jest również dys­try­buowanie takich plików, udostęp­ni­anie lub odt­warzanie pub­liczne, bez względu na cel i formę tych dzi­ałań. Wszys­tko powyższe może być uzgod­nione inaczej z Admin­is­tra­torem tylko w formie pisem­nej, o ile odmi­enne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkret­nego pro­duktu lub pliku

10. Każdy naby­wa­jący pro­dukt zobow­iązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dys­try­buować bez zgody Admin­is­tra­tora albo w inny sposób niez­godny z zakre­sem udzielonych praw go wyko­rzysty­wać, gdyż w przy­padku wykrycia takich sytu­acji, Admin­is­tra­tor może kierować roszczenia z tego tytułu wzglę­dem znanego mu naby­wcy pro­duktu, z tytułu łama­nia praw do danego egzem­plarza produktu.

11. Wszelkie nagra­nia mp3, wideo oraz ebooki udostęp­ni­ane na łamach Ser­wisu — odpłat­nie lub nieod­płat­nie — podle­gają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłóce­nia w funkcjonowa­niu Ser­wisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przed­miotem Ser­wisu mogą być reklam­owane przez Użytkown­ików poprzez zgłosze­nie Admin­is­tra­torowi lub osobom pełnią­cym rolę opiekunów Ser­wisu lub Użytkown­ika, przesłane drogą elek­tron­iczną lub trady­cyjna na adres kore­spon­den­cyjny Admin­is­tra­tora:
NAZWA FIRMY: IPTK Ltd., Unit 4e Enterprise Court Farfield Park Manvers Rotherham, Wielka Brytania S63 5DB

2. Zgłoszenia rekla­ma­cyjne będą na bieżąco roz­pa­try­wane przez Admin­is­tra­tora w ter­minie nie dłuższym niż 14 dni od otrzy­ma­nia zgłoszenia rekla­ma­cyjnego, jed­nak Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo pozostaw­ienia rekla­macji bez odpowiedzi, jeżeli doty­czy ona dys­funkcji wynika­ją­cych z niez­na­jo­mości Reg­u­laminu, nieza­s­tosowa­nia się przez Użytkown­ika do udzielanych wskazówek oraz infor­ma­cji ukazu­ją­cych się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkown­ikowi naby­wa­jącemu pro­dukt za pośred­nictwem Ser­wisu, służy prawo zwrotu zain­west­owanej w pro­dukt kwoty. W przypadku szkoleń stacjonarnych zwrot sumy za szkolenie może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia w wysokości 50% sumy.

Zwrot nie obowiązuje:

  • w przypadku zakupu produktu internetowego lub szkolenia stacjonarnego, którego częścią jest szkolenie on-line (np. szkolenia online + szkolenie stacjonarne lub tylko szkolenie on-line i / lub webinary).
  • w przypadku niezaliczenia wymaganego egzaminu w trzech podejściach (kolejne podejścia wymagają wniesienia dodatkowej opłaty)

Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo odmowy przyję­cia zwrotu w wyjątkowych sytu­ac­jach, gdy poweźmie uza­sad­nione wąt­pli­wości, iż dokony­wany zwrot nosi cechy naduży­cia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu pro­duk­tów po kolei i ich zwracanie itp., domaganie się zwrotu po wyczerpaniu limitu podejść do egzaminu w przypadku jego niezaliczenia).

1. Zwrot pro­duk­tów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkown­ika wiado­mości do Admin­is­tra­tora, poda­jąc swoje dane (imię i e-mail), nazwę pro­duktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zaw­iadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocz­towej, która podana została przez Użytkown­ika przy składa­niu zamówienia.

2. W przypadku zakupu szkolenia zwrot płatności za szkolenie (w ramach 14-dniowej gwarancji) przebiega w oparciu o następującą procedurę:

  • krok 1: wysłanie przez nabywcę szkolenia wiadomości o skorzystaniu z prawa do gwarancynjego zwrotu należności za szkolenie
  • krok 2: nabywca otrzymuje na adres e-mail wniosek (w formacie pdf) o zwrot pałtności za szkolenie
  • krok 3: nabywca po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku przesyła go (najlepiej listem poleconym) na adres: IPTK Ltd, Unit 4e Enterprise Court Farfield Park Manvers Rotherham, Wielka Brytania S63 5DB (w dalszej części IPTK)
  • krok 4: po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego wniosku przez IPTK Ltd zwrot płatności następuję w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokłada­nia wszel­kich starań jakoś­ciowych i wery­fika­cyjnych, Admin­is­tra­tor nie odpowiada w maksy­mal­nie sze­rokim zakre­sie, jak tylko pozwalają na to obow­iązu­jące przepisy prawa, za treści przekazy­wane i pub­likowane na łamach Ser­wisu przez Użytkown­ików oraz inne osoby, za ich prawdzi­wość, rzetel­ność oraz aut­en­ty­czność wszel­kich mate­ri­ałów nie pochodzą­cych od Admin­is­tra­tora lub przez niego autoryzowanych

2. Admin­is­tra­tor nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczy­wistym w wyniku korzys­ta­nia z Ser­wisu, stosowa­nia się do treści zawartych w pro­duk­cie oraz w infor­ma­c­jach pub­likowanych na łamach Ser­wisu, o ile nie pochodzą one od Admin­is­tra­tora lub innych osób dzi­ała­ją­cych w jego imieniu.

3. Admin­is­tra­tor nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Ser­wisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświad­czeń, infor­ma­cji i danych o Użytkown­ikach jakimkol­wiek innym pod­miotom trzecim bez pod­stawy prawnej nakazu­jącej Admin­is­tra­torowi takie dzi­ałanie i zapew­nia o pode­j­mowa­niu wszel­kich starań, aby infor­ma­cje te były strzeżone właś­ci­wie, a w szczegól­ności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i roz­porządzeni­ami wydanymi na jej podstawie.

4. Admin­is­tra­tor jako właś­ci­ciel i zarządca Ser­wisu dołoży wszel­kich starań, aby Ser­wis oraz wszys­tkie usługi udostęp­ni­ane za jego pośred­nictwem dzi­ałały w sposób ciągły bez jakichkol­wiek zakłóceń, jed­nakże Admin­is­tra­tor nie ponosi żad­nej odpowiedzial­ności za zakłóce­nia spowodowane siłą wyższą lub niedoz­woloną ingerencją Użytkown­ików lub osób trze­cich w struk­tury sys­temów infor­maty­cznych obsługu­jące Serwis.

5. Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo do cza­sowego całkowitego lub częś­ciowego wyłączenia Ser­wisu w celu jego ulep­szenia, dodawa­nia usług lub przeprowadza­nia kon­serwacji, bez wcześniejszego uprzedza­nia o tym Użytkowników.

6. Admin­is­tra­tor nie ponosi odpowiedzial­ności za utratę danych Ser­wisu zgro­mad­zonych w sys­temach infor­maty­cznych Admin­is­tra­tora, spowodowanych awarią sprzętu, dys­funkcją sieci Inter­net, utratą na skutek dzi­ała­nia osób trzecich.

7. Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo do pub­likowa­nia na łamach Ser­wisu, infor­ma­cji o Użytkown­ikach, którzy w sposób upor­czywy naruszają Reg­u­lamin lub w ten sam sposób pode­j­mują dzi­ała­nia sprzeczne z Reg­u­laminem lub celem i charak­terem Ser­wisu, albo dzi­ałają na szkodę Admin­is­tra­tora lub osób trzecich.

8. Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo do anon­i­mowej pub­likacji treści kierowanych przez Użytkown­ików do zespołu obsługi Ser­wisu, a doty­czą­cych kwestii związanych z funkcjonowaniem Ser­wisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Admin­is­tra­tor uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

9. Zabro­nione jest bez zgody Admin­is­tra­tora kopi­owanie, powielanie lub jakiekol­wiek inne wyko­rzysty­wanie w całości lub we frag­men­tach infor­ma­cji, danych lub innych treści dostęp­nych na łamach Ser­wisu lub z niego pochodzą­cych, za wyjątkiem przy­pad­ków doz­wolonego użytku wynika­ją­cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo do doko­na­nia cesji w części lub w całości wszel­kich swoich praw i obow­iązków związanych z Serwisem.

11. Wszelkie postanowienia niniejszego Reg­u­laminu mogą być w każdej chwili zmieni­ane przez Admin­is­tra­tora, bez podawa­nia przy­czyn. Zmi­any będą pub­likowane na bieżąco w postaci ujed­no­li­conego tek­stu Reg­u­laminu na łamach Ser­wisu wraz z infor­ma­cją o ich dokonaniu.

12. Po ukaza­niu się na stronach Ser­wisu infor­ma­cji o zmi­anach w Reg­u­laminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoz­nać się ze zmi­anami, gdyż zal­o­gowanie lub jakakol­wiek inna czyn­ność w Ser­wisie, doko­nane po takim ogłosze­niu jed­noz­naczne są z bezwarunk­ową akcep­tację nowej treści Reg­u­laminu przez Użytkownika.

13. W przy­padku nie zaak­cep­towa­nia zmian w Reg­u­laminie, Użytkownik powinien pow­strzy­mać się od korzys­ta­nia z Ser­wisu, a jeżeli jest stałym Użytkown­ikiem, dla którego zmi­any Reg­u­laminu mogą mieć znacze­nie, powinien on o tym poin­for­mować niezwłocznie Administratora.

14. Oświad­cze­nie o nie zaak­cep­towa­niu zmian w Reg­u­laminie, pociąg­nie za sobą usunię­cie Użytkown­ika z udzi­ału we wszys­t­kich aspek­tach stałego funkcjonowa­nia w Serwisie.

15. Admin­is­tra­tor dołożył wszel­kich starań, aby zawarte w pro­duk­cie infor­ma­cje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkow­itą odpowiedzial­ność za dzi­ałanie produktu.