Polityka Prywatności

IPTK Ltd., Private Limited Company, zarejestrowana w Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 14338719, z siedzibą w Unit 4e Enterprise Court Farfield Park Manvers Rotherham, Wielka Brytania S63 5DB (w dalszej części IPTK) będąca właścicielem serwisu IPTK Academy znajdującego się na stronach:

 i ich podstronach (w dalszej części Serwis) dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu.

Chcąc wyjaśnić zasady ochrony prywatności przygotowaliśmy  niniejszą Polityką Prywatności.

Podstawowe definicje

Administrator– osoba fizyczna lub prawna organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie– operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik– Gość, Gość Zarejestrowany, Aplikant o których mowa w Regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną przez Serwis będący osobą fizyczną, który korzystając z Serwisu lub w jakikolwiek inny sposób, przekazuje IPTK dotyczące go dane osobowe.


Dane osobowe

§ 1

IPTK przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z prawem w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) tj. RODO.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest IPTK Ltd., Private Limited Company, zarejestrowana w Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 084223213, z siedzibą w Unit 4e Enterprise Court Farfield Park Manvers Rotherham, Wielka Brytania S63 5DB, z którym można skontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem [email protected]

2. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło prawa przysługujące Użytkownikom. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz IPTK (w tym w zakresie obsługi płatności, usług kurierskich, księgowych, informatycznych, hostingu, oraz usług w zakresie marketingu) a także organom administracji publicznej.

3. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane do organizacji partnerskich współpracujących z Usługodawcą (w celu świadczenia usług i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem). Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do innego państwa trzeciego (za wyjątkiem Google Analytics, o którym mowa w § 11 oraz Zoho) ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

§ 3

IPTK przetwarza przekazane przez Użytkowników dane osobowe:

1. w zakresie wynikającym z udzielonej przez Użytkownika zgody – zgodnie  z art. 6. ust. 1 pkt a) RODO;

2. w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia bieżącej komunikacji z Użytkownikiem – zgodnie z art. 6 ust.1 pkt b) RODO,

3. w zakresie koniecznym do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ,

4. w zakresie koniecznym do realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, oraz w zakresie koniecznym do wysyłania aktualnych informacji o zmianach oraz ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Serwisu poprzez stosowanie plików cookies i narzędzi analityki internetowej (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkowników z Serwisu, obsługi logowania, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk zawartości serwisu) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 4

Informacje handlowe są wysyłane do Użytkownika Serwisu jedynie na podstawie jego uprzedniej zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie.

§ 5

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez IPTK wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i przez okres potrzebny do jego realizacji tj. przez czas świadczenia usług lub trwania umowy, a po jej zakończeniu:

1. dane osobowe zebrane w celu wykonania umowy są przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń,

2. dane osobowe zebrane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych są przetwarzanie nie dłużej niż do ustania prawnego obowiązku,

3. dane osobowe zebrane w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkowników z Serwisu są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki lub przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

4. dane osobowe uzyskane na podstawie zgody są przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania udzielonej zgody.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, zawiadamiając o tym mailowo lub listownie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 7

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych). Z powyższego prawa Użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie.

§ 8

Podanie przez Użytkownika danych żądanych przez Serwis nie jest wymogiem ustawowym. Dane, których podanie w Serwisie jest wymagane są niezbędne do świadczenia usług przez IPTK lub zawarcia przez Użytkownika umowy i jej realizacji. Konsekwencją odmowy ich podania będzie niemożność świadczenia przez IPTK usług lub niemożność zawarcia umowy. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej Serwisu.

§ 9

IPTK nie będzie podejmował wobec Użytkownika decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Pliki cookies

§ 10

Serwis używa informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Serwisu, a także w celach statystycznych.

Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków. Ich celem jest m.in. umożliwienie witrynie rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia jej przez Użytkownika, przechowywanie danych dotyczących preferencji użytkownika i innych danych.

Stosowane przez Serwis sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

Google Analytics

§ 11

Serwis, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest polepszenie funkcjonalności strony internetowej Serwisu, korzysta z Google (Universal) Analytics, będącego narzędziem do analityki internetowej firmy Google LLC (więcej informacji: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html).

Dzięki korzystaniu przez Serwis z oferowanych przez Google możliwości anonimizacji i maskowania adresów IP pełne adresy IP Użytkowników nie są przechowywane. Anonimizacja/maskowanie adresów IP zachodzi tuż po odebraniu informacji przez Analytics Collection Network, a przed jakimikolwiek działaniami z zakresu przechowywania lub przetwarzania danych.

Użytkownik może zablokować Google Analytics, nie blokujac jednocześnie przesyłu danych do strony internetowej Serisu korzystajac z dodatku do przeglądarki udostępnionego przez Google.

Dane zawarte w logach systemowych

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Inne

§ 13

IPTK zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w treści niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.